I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


   1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които NP Car Detailing предоставя текстово съдържание, услуги на потребителите/клиентите си посредством сайта и интернет магазина към него. Тези условия обвързват всички потребители. С ползването на сайта, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
   2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на npcardetailing.eu , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
   3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на npcardetailing.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
   4. В интернет магазина, след кликане на бутона “Купи”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че е сключен договор за продажба.
   5. NP Car Detailing си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица NP Car Detailing уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
   6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА НА СТОКИ, ЗАКУПЕНИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА

   7. NP Car Detailing не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
   8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на NP Car Detailing . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, NP Car Detailing не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от NP Car Detailing са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката NP Car Detailing не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
    . При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, NP Car Detailing се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
    . Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

    . Ако продукта има фабричен дефект или не отговаря като модел или вид на Вашата поръчка ние ще отремонтираме закупеният артикул, ще Ви я заменим* по Ваше желание или ще Възстановим парите похарчени за покупката Ви в срок до 14 дни след пристигане на стоката в склада ни, на посочена от Вас банкова сметка.

   * Връщането и замяна на стоката важи само в случайте, когато стоката бъде върната в отличен търговски вид с оригиналната си опаковка, придружена с всички документи и аксесоари, с които е била получена!

За да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти.

III. ЦЕНИ

  9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране.*
В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
*Доставката е безплатна до офис на Еконт, ако стойността и е над 800лви теглото е до 7кг. Ако клиентът желае поръчката да бъде доставена до адрес, то тогава доставката е за негова сметка. Ако клиентът иска замяна или корекция на продукта, доставката за корекцията/замяната в двете посоки е за сметка на клиентът.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

   10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на npcardetailing.eu
   11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
   12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява NP Car Detailing за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

   13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата npcardetailing.eu
   14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на NP Car Detailing, се задължава при ползване на услугите:

    – Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
   – Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
   – Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
   – Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от npcardetailing.eu услуги;
   – Да уведомява незабавно NP Car Detailing за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
   – Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
   – Да не извършва злоумишлени действия;
   – Да обезщети NP Car Detailing и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез npcardetailing.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;


   14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
   15. Потребителят/клиентът има право да изисква какви  за него лични данни пази/събира търговеца.
   15а. Потребителят може да изисква личните му данни да бъдат изтрити/забравени от търговеца като изпрати имейл на office@npcardetailing.eu


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА NP Car Detailing

  16. NP Car Detailing няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
  17. NP Car Detailing има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра.
  18. NP Car Detailing има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на NP Car Detailing да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. NP Car Detailing не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез npcardetailing.eu
  18а. NP Car Detailing, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

  19. NP Car Detailing не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на NP Car Detailing във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за NP Car Detailing. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  20. NP Car Detailing има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, след като изрично е получил тяхното съгласие.
  21. NP Car Detailing е задължен да изтрие/забрави личнните данни на потребителя, ако потребителя го изисква.

  22. NP Car Detailing не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които NP Car Detailing не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случай на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на NP Car Detailing.

  23. NP Car Detailing има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

  24. NP Car Detailing гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. NP Car Detailing защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, NP Car Detailing може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  24а. NP Car Detailing се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. NP Car Detailing е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

  25. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от NP Car Detailing, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. NP Car Detailing се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то NP Car Detailing има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

  26. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата npcardetailing.eu на своя компютър.

  27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

  28. Интернет магазинът npcardetailing.eu е собственост на NP Car Detailing.

  29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на NP Car Detailing, съобразно българското законодателство.